EVSİZ BİREYLERE NASIL YAKLAŞILMALI?

Homeless woman

EVSİZ BİREYLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ROLLERİ NELERDİR?

Evsiz insanların sayısı tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Evsizlik sorununun nedenleri yoksulluk, iç ve dış göç, sosyal yardım fonlarının yetersizliği gibi makro sorunlardan, madde bağımlılığı, akıl ve ruh sağlığı gibi bireysel sorunlara kadar geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Bu geniş yelpaze sorunların çözümünde de geniş bir bakış açısı ve mikro, mezzo ve makro düzeyde çözümler sunulmasını gerektirmektedir. Sosyal çalışma mesleğinin uygulanmasında benimsenen genelci yaklaşım bu çok boyutlu ve bütüncül bakış gerektiren sorunla mücadele etmek için uygun bir yaklaşımdır.

Genelci yaklaşımın dört temel ön kabulü bulunmaktadır. Bu ön kabullerden ilki, insan davranışının sosyal ve fiziksel çevre ile ilgili olduğudur. Bu ön kabule dayalı olarak müracaatçının işlevselliğini geliştirme çabaları, insanın kendisini değiştirmeyi, onun çevresi ile etkileşiminde değişiklikler yapmayı, onu çevreleyen diğer sistemlerde değişiklikler yapmayı içerir. Sosyal çalışmacı, değişimi sağlamak için çok düzeyli değerlendirmeler ve çok yöntemli müdahaleler gerçekleştirir. Üçüncü olarak, sosyal çalışmacı benzer süreci kullanarak bireyden topluma kadar her düzeyde müracaatçı sistemleri ile çalışır. Son olarak, sosyal çalışmacı, araştırmaya ve adil sosyal politikalara yönelmek sorumluluğundadır.

Tüm bu ön kabullere bağlı olarak sosyal çalışmacılar, evsiz insanların işlevselliğini arttıracak değişiklikleri oluşturmak için gerekli olan bireysel ve toplumsal faktörlerin bilincindedir. Bu nedenle de yalnızca evsiz bireyle değil, bu etkileşimi temsil eden toplum, topluluk, kurum ve varsa aile ile de çalışmaya yönelir. Bu şekilde sosyal çalışmacı her düzeydeki tüm müracaatçı sistemleri ile doğrudan çalışır, müracaatçıları uygun kaynaklar ile ilişkilendirir, kaynak sistemlerinin etkili yanıtlar verebilmesi için örgütlere müdahale eder, kaynakların adaletli dağılımını sağlayacak adil politikaları savunur ve sosyal çalışma uygulamasının tüm boyutlarını araştırır. Bu çabalar sosyal çalışmacıların bazen danışmanlık, rehberlik, eğiticilik rollerini üstlenirken, bazen de vaka koordinatörlüğü, kaynak sağlayıcılık, arabuluculuk, savunuculuk gibi rolleri üstlenmesini gerektirir. Böylece sosyal çalışmacılar evsiz bireylerle çalışırken de çeşitli roller üstlenir ve bu rolleri en iyi şekilde yerine getirerek evsiz bireyler için geçici çözüm değil kalıcı çözümler bularak onları toplumla bütünleştirirler ve her şeyden önce onların sosyal işlevsellik kazanmalarını hedef edinirler.

Bu Yazıyı Kaleme Alan
Diğer Yazıları Nesrin Oğuz

EVSİZ BİREYLERE NASIL YAKLAŞILMALI?

EVSİZ BİREYLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ROLLERİ NELERDİR? Evsiz insanların sayısı...
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir